• 1
  • 2

Algemene Voorwaarden Amini Popschool Voorschoten

Lesovereenkomst

Het inschrijfformulier is ook de lesovereenkomst. U heeft de algemene voorwaarden met betrekking tot de lesovereenkomst gelezen.

Eerste inschrijving

Nieuwe leerlingen hebben recht op 1 gratis proefles en een proefperiode van 3 maanden. Tijdens deze proefperiode hebben beide partijen het recht om de lesovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Het verschuldigde lesgeld dient betaald te worden.

Inschrijving

Met het inschrijfformulier dat u kunt aanvragen bij Popschool Voorschoten of kunt invullen op de website van Popschool Voorschoten, kunt u zich inschrijven voor drumles, basgitaarles, akoestische gitaarles, elektrische gitaarles, pianoles en synthesizerles. Met de inschrijving gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. Een andere manier om de overeenkomst aan te gaan is het volgen van de lessen.

Duur van de overeenkomst

Het cursusjaar van Popschool Voorschoten loopt van 1 september tot en met 30 augustus. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van een jaar, met ingang op 1 september. Als de overeenkomst op een ander tijdstip ingaat, loopt de overeenkomst minimaal 12 maanden door. De overeenkomst wordt jaarlijks automatisch verlengd. Opzegging dient door de (ouders/verzorgers van de) leerling schriftelijk te gebeuren een maand voor het verlengen van de overeenkomst. Tussentijdse uitschrijving is niet mogelijk, behalve bij langdurige ziekte. Bij langdurige ziekte geldt een opzegtermijn van 3 maanden met ingang van de eerste van de aansluitende maand. In alle andere gevallen is bij beëindiging van de lessen een heel jaar cursusgeld verschuldigd. 

Cursusgeld

De (ouders/verzorgers van de) leerling dient maandelijks lesgeld te betalen op basis van vooruitbetaling aan Popschool Voorschoten. In het lesgeld zitten lesmaterialen en overige benodigdheden niet inbegrepen. Het lesgeld zal in 12 maandelijkse termijnen worden verdeeld. Deze termijnen lopen niet altijd gelijk met de lesweken. Het verschuldigde lesgeld zal worden geïncasseerd van de rekening van (de ouders/verzorgers van) de leerling middels een automatische incasso, met ingang vanaf het begin van het cursusjaar of bij aanvang van de overeenkomst. Het lesgeld wordt bepaald aan de hand van de gevolgde lesvorm. Dit kan afwijken van de lesvorm die in de oorspronkelijke aanmelding is opgegeven. Het tarief van de gevolgde lesvorm is bepalend. Popschool Voorschoten zal zorgdragen voor een maandelijkse factuur met daarop het verschuldigde bedrag. Bij het niet tijdig betalen van het verschuldigde bedrag komen, na 2 herinneringen, de wettelijke rente evenals alle kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijk (o.a. aanmaningen) voor rekening van de (ouders/verzorgers van de) leerling. Daarnaast worden de lessen gestaakt tot dat het verschuldigde bedrag voldaan is. De gemiste lessen worden niet ingehaald of terugbetaald. De tarieven kunnen wijzigen. Dit zal een maand voorafgaand aan de wijziging schriftelijk gecommuniceerd worden en tevens op de website onder het kopje Tarieven.

Lessen

De lessen zijn individueel en worden wekelijks gegeven. De lessen bestaan uit een praktijk- en een theoriegedeelte. De vakantieperioden van Popschool Voorschoten zijn zoveel mogelijk gelijk aan die van het reguliere basisonderwijs in de regio Leiden. Een actueel vakantierooster vindt u op de website onder het kopje Vakantierooster. 

Afwezigheid

Indien de leerling 1 of meerdere lessen op het afgesproken tijdstip verzuimt, blijft het lesgeld verschuldigd. Bij ziekte van de docent wordt de docent na twee aaneensluitende uitgevallen lessen vervangen. Bij een uitval door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden van meer dan vier lessen per cursusjaar, is restitutie vanaf de vierde gemiste les mogelijk. Een verzoek tot lesgeld restitutie kunt u aan het einde van het seizoen, voor 1 augustus, schriftelijk indienen. Als de docent om andere redenen verhinderd is, zal de docent zorgen voor een vervangende afspraak of een invaldocent. 

Aansprakelijkheid

Popschool Voorschoten is in geen enkel geval aansprakelijk voor enig letsel of schade aan/van de leerling, of voor verlies, diefstal of beschadigingen van de eigendommen van de leerling. Deelnemen aan de lessen en het betreden van het pand van Popschool Voorschoten is volledig op eigen risico. 

Algemeen

Bij bijvoorbeeld ernstige betalingsachterstand of wangedrag kan Popschool Voorschoten besluiten om een leerling de toegang tot de lessen ontzeggen. De betalingsverplichting van het lesgeld blijft van kracht. 

In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist Popschool Voorschoten. 

Administratieve zaken

Popschool Voorschoten communiceert over administratieve zaken als planning en facturatie zoveel mogelijk via de email. Om deze reden dient Popschool Voorschoten altijd op de hoogte te zijn van de juiste adresgegevens, inclusief een geldig emailadres van (de ouders/verzorgers van) de leerling.

Wijziging algemene voorwaarden

Bij een wijziging van de algemene voorwaarden zal Popschool Voorschoten (de ouders/verzorgers van) de leerling hiervan tijdig per e-mail op de hoogte brengen. De informatie op de website kan in onvoorziene omstandigheden wijzigen. Popschool Voorschoten houdt het recht om af te wijken van de verstrekte informatie.